Publication List

Search :

 

876 entries « 2 of 18 »

2021

นริศรา นพคุณ, สุรพงษ์ ชูเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Surapong Chudech, TCI, สุรพงษ์ ชูเดช)

Watson Todd, R

Predatory journals in applied linguistics: The who, the what, and the why (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

D. Perrodin, D; Watson Todd, R

Choices in asynchronously collecting qualitative data: Moving from written responses to spoken responses for open-ended queries (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

T. Palayon, R; Watson Todd, R; Vungthong, S

A corpus-based study of sermons to determine the stage of religious development (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd, Sompatu Vungthong, สมพธู หวังทอง)

Louw, S

Automated transcription software in qualitative research (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Stephen Louw)

Parohinog, D; Trakulkasemsuk, W; Vungthong, S

Revisiting multimodal analysis methods for multimodal interactions (Journal)

2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Sompatu Vungthong, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, สมพธู หวังทอง)

Pojanapunya, P; Pansa, D

A tailor-made approach to Thai word segmentation for topic-specific research (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Duangjaichanok Pansa, proceeding, Punjaporn Pojanapunya, ดวงใจชนก พรรษา, ปัญจพร พจนปัญญา)

G. Towns, S

A general-purpose semantic relationship taxonomy for the classification of logical relations and conceptual associations (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Stuart Towns)

Siripol, P; G. Towns, S

A network-based method for identifying and categorizing semantic relationships (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Stuart Towns)

Pandee, M; Tepsuriwong, S; Darasawang, P

Critical incidents through narrative inquiry: Stories of pre-service teachers’ teaching practicum (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Pornapit Darasawang, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, พรนภิส ดาราสว่าง, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Santa, T; Tepsuriwong, S; Thepsiri, K

Q Methodology: A promising method to investigate mindsets (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Kitcha Thepsiri, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, กิจจา เทพศิริ, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Ha, Q; Keyuravong, S

A review of the frameworks for assessing the reflective journal of a novice materials designer (Proceeding)

School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi DRAL4: The 4th Doing Research in Applied Linguistics, Bangkok, Thailand: School of Liberal Arts, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

นิชาพร ยอดมณี,

กลวิธีทางภาษากับการนำเสนออัตลักษณ์ตนเองของนักศึกษาเจเนเรชัน Z: กรณีศึกษางานเขียนเรื่อง “ตัวตนของฉัน” (Proceeding)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ 10 สถาบัน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 "The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society", สงขลา, ไทย, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Nichaphorn Yodmanee, proceeding, นิชาพร ยอดมณี)

Watson Todd, R; Pansa, D; Jaturapitakkul, N; Chanchula, N; Pojanapunya, P; Tepsuriwong, S; Towns, S G; Trakulkasemsuk, W

Assessment in Thai ELT: What do teachers do, why, and how can practices be improved? (Journal)

2021, (Scopus, Q3, ERIC).

(Links | BibTeX | Tags: Duangjaichanok Pansa, Natjiree Jaturapitakkul, Nawiya Chanchula, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, Saowaluck Tepsuriwong, Stuart Towns, Wannapa Trakulkasemsuk, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดวงใจชนก พรรษา, นวิยา จันจุฬา, ปัญจพร พจนปัญญา, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Dersingh, R; Tangkitjaroenkun, T; Thanarat, P

Investigating public signage in the border area of Nong Khai: Multilingualism at a crossroads (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Rachanee Dersingh, TCI, Thanis Tangkitjaroenkun, ธนิศร์ ตั้งกิจเจริญกุล, รัชนี เดอร์ซิงห์)

ปาริฉัตร เมืองประแก้ว, อลิษา แสงวิมาน

การพัฒนาเทมเพลตสื่อประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Alisa Sangwiman, Journal, Parichat Muangprakaew, TCI, ปาริฉัตร เมืองประแก้ว, อลิษา แสงวิมาน)

ชูเดช, สิรินคร สุนทรสาร และ สุรพงษ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 (Proceeding)

มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14, ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2021.

(BibTeX | Tags: proceeding, Surapong Chudech, สุรพงษ์ ชูเดช)

Nootem, J; Daengngern, R; Sattayanon, C; Wattanathana, W; Wannapaiboon, S; Rashatasakhon, P; Chansaenpak, K

The synergy of CHEF and ICT toward fluorescence ‘turn-on’ probes based on push-pull benzothiazoles for selective detection of Cu2+ in acetonitrile/water mixture (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Chanchai Sattayanon, ISI, Journal, Q1, Scopus, ชาญชัย สัตยนนท์)

Nakamura, S; Darasawang, P; Reinders, H

The antecedents of boredom in L2 classroom learning (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, ISI, Journal, Pornapit Darasawang, Q1, ScienceDirect, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Malison, A; Arpanutud, P; Keeratipibul, S

Chicken foot broth byproduct: A new source for highly effective peptide-calcium chelate (Journal)

2021, (SI, Scopus, Q1, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Pornlert Arpanutud, Q1, ScienceDirect, Scopus, พรเลิศ อาภานุทัต)

Malawaet, N; Trakulkasemsuk, W

Use of adverbials in discussion sections of research articles in Thai and international journals (Journal)

2021, (Scopus, ERIC, TCI, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Scopus, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Nakamura, S; Phung, L; Reinders, H

The effect of learner choice on L2 task engagement (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, ISI, Journal, Q1, Scopus)

Boonmoh, A; Khamprem, K

Teachers' rationale and use of technology: A comparative study involving a public technical college and a private high school (Journal)

2021, (EBSCO, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, EBSCO, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

บินฮาซัน, กุลกานต์ สุทธิดารา และ อาทิตยา

การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal (Proceeding)

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 "พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน", กรุงเทพ: สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2021.

(BibTeX | Tags: Atitaya Binhasun, Kullakan Sutthidara, proceeding, กุลกานต์ สุทธิดารา, อาทิตยา บินฮาซัน)

Horness, P; Jaturapitakkul, N

A case study of a Japanese university study abroad program of English in Thailand (Journal)

2021, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Natjiree Jaturapitakkul, Q2, Scopus, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล)

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, สุรพงษ์ ชูเดช จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ ภาสนันท์ อัศวรักษ์ ภาวิณี พัฒนจันทร์ และ บัณฑิต ติรชุลี

วิถีชีวิต พฤติกรรม และความต้องการ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ (Report)

2021.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, Passanan Assavarak, Piyapong Janmaimool, report, Siriphan Nunsunanon, Surapong Chudech, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ศิริพันธ์ นันสุนานนท์, สุรพงษ์ ชูเดช)

Reinders, H; Lan, Y J

Big data in language education and research (Journal)

2021, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, Q1, Scopus)

Boonmoh, A; Jumpakate, T; Karpklon, S

Teachers' perceptions and experience in using technology for the classroom (Journal)

2021, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Q2, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

จุลนี เทียนไทย ภัทรพรรณ ทำดี, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา และฐิตินันทน์ ผิวนิล

การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย (Book)

โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, นนทบุรี, 2021.

(BibTeX | Tags: Book, Passanan Assavarak, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Al-Busaidi, S; Yusuf, T; Reinders, H

A model for implementing problem-based language learning: Experiences from a seven-year journey (Journal)

2021, (Scopus, Q4).

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, Q4, Scopus)

Saengmanee, S

Tertiary student’s motivation and learning strategies in English language online learning (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sawitree Saengmanee, TCI, สาวิตรี แสงมณี)

อักษราภัค หลักทอง,

มุมมองต่อชีวิตที่สะท้อนภาวะความเป็นผู้ใหญ่ ความแตกต่างระหว่างบัณฑิตที่ทำงานแล้วกับบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน (Journal)

2021, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, Journal, TCI, อักษราภัค หลักทอง)

Sulyman Saeed, H; Reinders, H

The differential impact of the timing of form-focused instruction on the acquisition of the past counterfactual conditional and framing expressions for English questions (Journal)

2021.

(BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal)

Phungphai, K; Boonmoh, A

Students' perception towards the use of rewards to enhance their learning behaviours and self-development (Journal)

2021.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Boonmoh, A

Use of dictionaries and online tools for reading by Thai EFL learners in a naturalistic setting (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, ISI, Journal, Q2, Scopus, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Boonsem, A; Malarat, A; Prachanban, S

Relationship between the factors affecting exercise behavior and physical fitness among university students (Journal)

2021, (Scopus, EBSCO, Q4).

(Links | BibTeX | Tags: Aungkana Boonsem, EBSCO, Journal, Q4, Scopus, อังคนา บุญเสม)

Thomas, N; Rose, H; Pojanapunya, P

Conceptual issues in strategy research: Examining the roles of teachers and students in formal education settings (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Punjaporn Pojanapunya, Q1, Scopus, ปัญจพร พจนปัญญา)

Pojanapunya, P; Watson Todd, R

The influence of the benchmark corpus on keyword analysis (Journal)

2021.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, ปัญจพร พจนปัญญา)

Pojanapunya, P; Lieungnapar, A; Jantori, P; Vungthong, S; Watson Todd, R; Keyuravong, S

Evaluation of Continuing Professional Development following the Regional English Training Centre Project (Report)

2021.

(BibTeX | Tags: Punjaporn Pojanapunya, report, Richard Watson Todd, Sompatu Vungthong, Sonthida Keyuravong, ปัญจพร พจนปัญญา, สนธิดา เกยูรวงศ์, สมพธู หวังทอง)

Jitpaisarnwattana, N; Reinders, H; Darasawang, P

Learners’ perspectives on interaction in a language MOOC (Journal)

2021, (Scopus, EBSCO, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Hayo Reinders, Journal, Pornapit Darasawang, Q1, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Darasawang, P; Reinders, H

Willingness to communicate and second language proficiency: A correlational study (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q2, EBSCO).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Hayo Reinders, ISI, Journal, Pornapit Darasawang, Q2, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง)

Watson Todd, R; Towns, S

Case study 1, Thailand: “For the world to see and learn” - Motivating learners through purposeful writing (Book)

Springer, Singapore, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd, Stuart Towns)

Janmaimool, P; Chontanawat, J

Do university students base decisions to engage in sustainable energy behaviors on affective or cognitive attitudes? (Journal)

2021, (ISI, Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Jaruwan Chontanawat, Journal, Piyapong Janmaimool, Q1, Scopus, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล)

Dawala Wilang, J; Andrino Garcia, M

Evidence-based smartphone use among Engineering students in an academic writing course (Journal)

2021, (Scopus, Q2, EBSCO).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Journal, Michelle Garcia, Q2, Scopus)

Haga, E; Reinders, H

“Bad, really really bad” ESL learners’ emotions and emotion regulation in response to native speaker feedback (Journal)

2021, (ISI, Scopus, EBSCO, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: EBSCO, Hayo Reinders, ISI, Journal, Q2, Scopus)

Kanchanapoomi, T; Trakulkasemsuk, W

Laughter as strategies in business communication between Thai and Burmese professionals (Journal)

2021, (Scopus, ACI, TCI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Journal, Scopus, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Nootem, J; Sattayanon, C; Daengngern, R; Kamkaew, A; Wattanathana, W; Wannapaiboon, S; Rashatasakhon, P; Chansaenpak, K

BODIPY-pyridylhydrazone probe for fluorescence turn-on detection of Fe3+ and its bioimaging application (Journal)

2021, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Chanchai Sattayanon, Journal, Q2, Scopus, ชาญชัย สัตยนนท์)

มินฑิตา ปีนะเก, กษมาภรณ์ มณีขาว

ไปเที่ยวบ้านญาติ ตลาดมดตะนอย (Book Chapter)

มณีขาวและคณะ, กษมาภรณ์ (Ed.): ที่นี่...บางมด, pp. 59-63, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2021.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, กษมาภรณ์ มณีขาว)

มณีขาว, กษมาภรณ์

เรือกับวิถีชีวิตคนริมคลอง (Book Chapter)

มณีขาวและคณะ, กษมาภรณ์ (Ed.): ที่นี่...บางมด, pp. 37-42, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2021.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, กษมาภรณ์ มณีขาว)

มณีขาว, กษมาภรณ์

ต่อลมหายใจให้ส้มบางมด (Book Chapter)

มณีขาวและคณะ, กษมาภรณ์ (Ed.): ที่นี่...บางมด, pp. 75-81, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2021.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, กษมาภรณ์ มณีขาว)

876 entries « 2 of 18 »