M.A. in Environmental Social Sciences: Curriculum

 

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)          :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)           :  ศศ.ม. (สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    :  Master of Arts (Environmental Social Sciences)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :  M.A. (Environmental Social Sciences)

 

วิชาเอก

ไม่มี

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  1. แผน ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) 36 หน่วยกิต
  2. แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) 36 หน่วยกิต

 

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาโท (2 ปี) ได้แก่ แผน ก2 และ แผน ข

 

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและมีการใช้เอกสารและตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักพัฒนาชุมชนในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม

(2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในโครงการภาคเอกชน ภาครัฐ

(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

(4) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

(5) นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

ระบบ

ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี

 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกวัน –  เวลาราชการ   ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.

และ/หรือ ระหว่างเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้ วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม  – เดือนพฤษภาคม