M.A. in Environmental Social Science: Qualification

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิทยาศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน หรือ คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเป็นไปตามประกาศเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย