โครงการเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562   สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้จัด “เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนและการจัดการทรัพยากรในชุมชน” ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดน่าน   ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง และ ESS 681 การศึกษาภาคสนาม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนในวิชา ESS 621 นิเวศวิทยาการเมือง มาวิเคราะห์กับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่  และให้นักศึกษา ศึกษาการจัดการทรัพยากรในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาวิชา ESS 681 การศึกษาภาคสนาม ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์ปัญหา มีระบบการคิดที่มีเหตุผล และทักษะในการนำความรู้ทางทฤษฎีมาปรับให้มีความกลมกลืนกับลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมของพื้นที่ นอกจากนี้เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 17 คน