TETET สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 

คณะศิลปศาสตร์กำหนดจัดสอบ TETET (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือทำงานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป

วัน เวลา และการสมัครสอบ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (รหัส 60)

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ผ่านทาง goo.gl/YGtcVz

โดยจะจัดสอบทั้งหมด 20 รอบสอบ ดังนี้

รอบ วันสอบ ปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อและห้องสอบ เวลาสอบ

1 – 20 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 มี.ค., 1, 2 เม.ย. 64

(วันละ 2 รอบสอบ) 5 มี.ค. 64 16 มี.ค. 64 9.00 – 12.00 น.

หรือ 14.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ  การจัดสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2563 อาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

***ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบและห้องสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น***

สถานที่ในการสอบ

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หรือ ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793

อีเมล:   benjama.nam@kmutt.ac.th

https://th-th.facebook.com/TETET.KMUTT/