Publication List

Search :

 

654 entries « 1 of 14 »

2019

หลักทอง, อารี จำปากลาย และ อักษราภัค

เกิดอะไรขึ้นกับเด็กไทยในครอบครัวที่มีพ่อแม่ย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่น (Proceeding)

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “ประชากรและสังคม 2562”, นครปฐม, ไทย: สำนักพิมพ์ประชากรและสังคม, 2019.

(Links | BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, proceeding, อักษราภัค หลักทอง)

Watson Todd, R

How to English assessed at Thai schools? (Journal)

2019, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI)

Dumlao, R P; Wilang, J D

Variations in the use of discourse markers by L1 and L2 English users (Journal)

2019, (Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, Journal, Q2, Scopus)

Tian, W

Thai ethnic Chinese people's attitude toward Mandarin Chinese: A pilot study (Proceeding)

Rangsit University RSUSSH 2019: The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, social Science, and Humanities 2019 "Big Data and Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Sciences, and Humanities", Pathum Thani, Thailand, 2019.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Wenwen Tian)

Wilang, J D; Jantori, P; Chutataweesawas, S

Worries of novice researchers in writing research papers (Proceeding)

King Mongkut's University of Technology Thonburi ICILST 2018: The 6th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology, Bangkok, Thailand, 2019.

(BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, proceeding)

Phung, L; Nakamura, S; Reinders, H

Learner engagement and subjective responses to tasks in an EFL context (Other)

2019.

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Newsletter, Other)

Boodsee, P; Boonmoh, A

English words pronunciation of Thai high school students (Journal)

2019.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, Patthamaporn Boodsee, ปัทมาภรณ์ บุดสี, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Loo, D B; Trakulkasemsuk, W; Zilli, P J

Positioning students in the international intercultural classroom: An exploration of English teachers’ discourse (Journal)

2019, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Daron Benjamin Loo, Journal, TCI, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Saenkhot, A; Boonmoh, A

Factors affecting teachers' use of technologies as teaching aids in Thai EFL classrooms (Journal)

2019, (TCI, ACI).

(Links | BibTeX | Tags: ACI, Atipat Boonmoh, Attachai Saenkhot, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ, อรรถชัย แสนโคตร)

Boonmoh, A; Jumpakate, T

Using scaffolded instructions to improve students’ speaking skills (Journal)

2019, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Journal, TCI, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Watson Todd, R

Using a web-based simulation to elicit public input into ELT policy in Thailand (Journal)

2019, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q3, Richard Watson Todd, Scopus)

Watson Todd, R

Exploring the direction of collocations in eight languages (Journal)

2019, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q3, Richard Watson Todd, Scopus)

Wasintapa, P; Vungthong, S

A visual and linguistic analysis of Tourism Authority of Thailand’s posters (Journal)

2019, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Piyada Wasintapa, Sompatu Vungthong, TCI, ปิยะดา วศินทาภา, สมพธู หวังทอง)

Watson Todd, R; Louw, S

Individual networks of practice for PhD research socialization (Journal)

2019, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q3, Richard Watson Todd, Scopus, Stephen Louw)

Srikasetsarakul, A; Vungthong, S

An examination of player and spectator swearing in multiplayer online gaming (Journal)

2019, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Araya Srikasetsarakul, Journal, Q3, Scopus, Sompatu Vungthong, สมพธู หวังทอง, อารยา ศรีเกษตรสรากุล)

Loo, D B; Trakulkasemsuk, W; Zilli, P J

Examining power through social relations in teachers’ discourse about intercultural education (Journal)

2019, (Scopus, Q1).

(Links | BibTeX | Tags: Daron Benjamin Loo, Journal, Q1, Scopus, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Jitpaisarnwattana, N; Reinders, H; Darasawang, P

Language MOOCs: An expanding field (Journal)

2019.

(Links | BibTeX | Tags: Hayo Reinders, Journal, Napat Jitpaisarnwattana, Pornapit Darasawang, ณภัทร จิตไพศาลวัฒนา, พรนภิส ดาราสว่าง)

Tangchonlatip, K; Chamratrithitong, A; Lucktong, A

The potential for civic engagement of older persons in the ageing society of Thailand (Journal)

2019, (ISI).

(Links | BibTeX | Tags: Aksarapak Lucktong, ISI, Journal, อักษราภัค หลักทอง)

Janmaimool, P; Khajohnmanee, S

Roles of environmental system knowledge in promoting university students’ environmental attitudes and pro-environmental behaviors (Journal)

2019, (ISI, Scopus, Q2).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Piyapong Janmaimool, Q2, Scopus, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล)

2018

กิตติภรณ์ สัจจยานุกูล, และ ศศิธร สุวรรณเทพ

การถอดบทเรียนการทำกิจกรรมของนักศึกษาในรายวิชา GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Proceeding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”, สงขลา, ไทย, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Kittiporn Sajjayanukoon, proceeding, Sasitorn Suwannathep, กิตติภรณ์ สัจจยานุกูล, ศศิธร สุวรรณเทพ)

ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง ศศิธร สุวรรณเทพ, ภคินี อุปถัมภ์ และ ปาณเลิศ ศิริวงศ์

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดล 4D (Proceeding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”, สงขลา, ไทย, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Pakinee Upatham, Panalert Sirivongse, proceeding, Sasitorn Suwannathep, Songkiat Wirotkunthong, ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, ภคินี อุปถัมภ์, ศศิธร สุวรรณเทพ)

รสิตา รักสกุล, ปาณเลิศ ศิริวงศ์ และ ศศิธร สุวรรณเทพ

ผลสะท้อนกลับของการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของทีมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Proceeding)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”, สงขลา, ไทย, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Panalert Sirivongse, proceeding, Rasita Raksakul, Sasitorn Suwannathep, ปาณเลิศ ศิริวงศ์, รสิตา รักสกุล, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Yaoharee, O; Khamluang, B

Can second language be taught online?: An investigation of learning outcomes through online email writing course (Proceeding)

Prince of Songkla University The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”, Songkhla, Thailand, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Ornkanya Yaoharee, PRA Boonyarit Khamluang, proceeding, พระบุญฤทธิ์ คำเหลือง, อรกัญญา เยาหะรี)

Phiphatchirakul, P; Tepsuriwong, S

A journey of English development for professional communication: A narrative study of a professional engineer (Proceeding)

Thammasat University FLLT 2018: The 5th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching, Bangkok, Thailand: Thammasat University, 2018.

(BibTeX | Tags: Patpimol Phiphatchirakul, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, พัตรพิมล พิพัฒน์จิรกุล, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

P., Pojanapunya.

'This study examined …' self-mentions in research article abstracts (Proceeding)

Thammasat University FLLT 2018: The 5th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching, Bangkok, Thailand: Thammasat University, 2018.

(BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, ปัญจพร พจนปัญญา)

Sangprawet, M; Wiriyakarun, P

Perceived pedagogical knowledge of non-Thai teachers teaching English at Thai schools (Proceeding)

Thammasat University FLLT 2018: The 5th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching, Bangkok, Thailand: Thammasat University, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Maneewan Sangprawet, Pamararat Wiriyakarun, proceeding, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์, มณีวรรณ แสงประเวช)

Tian, W; Louw, S

"They gave you alien": Appreciative advising and reflection in feedback on teaching practice in pre-service teacher training (Proceeding)

National University of Singapore CLaSIC 2018: The English CLS International Conference "Motivation, Identity and Autonomy in Foreign Language Education", Singapore, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Stephen Louw, Wenwen Tian)

Lin, H; Trakulkasemsuk, W; Zilli, P J

Researching sociocultural selves: A narrative case study of a non-local EFL teacher’s experience (Proceeding)

National University of Singapore CLaSIC 2018: The Eighth CLS International Conference "Motivation, Identity and Autonomy in Foreign Language Education", Singapore, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Hai Lin, proceeding, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Jantori, P; Tepsuriwong, S; Darasawang, P

Is scoring helpful feedback for writing tasks? An examination of teachers’ beliefs (Journal)

2018, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Parinda Jantori, Pornapit Darasawang, Q3, Saowaluck Tepsuriwong, Scopus, ปรินดา จันโทริ, พรนภิส ดาราสว่าง, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Yantraprakorn P., Darasawang & Wiriyakarun P P

Self-efficacy and online language learning: Causes of failure (Journal)

2018, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Pamararat Wiriyakarun, Phuttharaksa Yantraprakorn, Pornapit Darasawang, Q3, Scopus, พรนภิส ดาราสว่าง, พุทธรักษา ยันตระประกรณ์, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์)

Wilang, J D

Promoting gratitude among learners (Magazine)

2018.

(Links | BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, magazine)

Chontanawat, J

Decomposition analysis of CO2 emission in ASEAN: An extended IPAT model (Journal)

2018, (Scopus, ScienceDirect).

(Links | BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, Journal, ScienceDirect, Scopus, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

Pandee M., Tepsuriwong S; Singhasiri, W

Using Narrative Inquiry to Understand Pre-Service Teacher's Self-Efficacy Development (Proceeding)

Faculty of Education, Khon Kaen University ICER2018: The 11th International Conference on Educational Research "Innovations for Capacity Building and Networking", Khon Kaen, Thailand: Anna Offset, 2018.

(BibTeX | Tags: Manthana Pandee, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, Wareesiri Singhasiri, มัณฑนา พันธุ์ดี, วรีสิริ สิงหศิริ, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Wongkerd, J; Vasutapitak, P; Suwannathep, S

Generic skills level of KMUTT's graduates after pursuing the compulsory core general education courses (Proceeding)

Naresuan University IESDG 2018: The International Conference 2018 Innovation and Education for Sustainable Development Goals, Phitsanulok, Thailand, 2018.

(BibTeX | Tags: Jiraporn Wongkerd, Phanida Vasutapitak, proceeding, Sasitorn Suwannathep, จิราภรณ์ วงษ์เกิด, พนิดา วสุธาพิทักษ์, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Phakaket, W; Yaoharee, O

Thai folklore storytelling strategies used by Thai-English elective bilinguals (Proceeding)

Burapha University ICLLCS 2018: The 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies 2018, Chon Buri, Thailand, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Ornkanya Yaoharee, proceeding, Wittaya Phakaket, วิทยา ผะกาเกษ, อรกัญญา เยาหะรี)

Hua, W; Yaoharee, O

Intercultural communication competence of exchange students through extracurricular activities: A case study in a Thai university (Proceeding)

Burapha University ICLLCS 2018: The 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies 2018, Chon Buri, Thailand, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Ornkanya Yaoharee, proceeding, Wei Hua, อรกัญญา เยาหะรี)

Wilang, J D

The dynamics of language learning variables among Japanese students in Thailand (Proceeding)

Burapha University ICLLCS 2018: The 3rd International Conference on Language, Literature, and Cultural Studies 2018, Chon Buri, Thailand, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, proceeding)

Nirunpong, K; Hirunsirisawat, E; Ruangchante, S; Laovorakiat, C; Polwisate, W

Integration of physics of sound waves and music appreciation as a course for high-school students (Proceeding)

King Mongkut's University of Technology Thonburi iSTEM-Ed 2018: International STEM Education 2018, Bangkok, Thailand, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Sutthipong Ruangchante, สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์)

Wilang, J D; Soermphongsuwat, A

Virtual reality for undergraduate English language learners: A formative study (Proceeding)

Mahidol University ISAGA 2018 International Conference "Active Learning and Neo-Simulation & Gaming: Sharing Wisdom", Nakorn Pathom, Thailand, 2018.

(BibTeX | Tags: Jeffrey Dawala Wilang, proceeding)

ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล วิภาวี เอี่ยมวรเมธ และ ภาสนันทน์ อัศวรักษ์

ภูมิสังคมทางวิถีชีวิต และคุณค่าของพื้นที่สาธารณะต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำ กรณีศึกษาชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร (Journal)

2018, (TCI).

(BibTeX | Tags: Journal, Passanan Assavarak, Piyapong Janmaimool, Riruengrong Ratanavilaisakul, Siriphan Nunsunanon, TCI, Wipawee Iemworamate, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ, ศิริพันธ์ นันสุนานนท์)

Loo, D B; Trakulkasemsuk, W; Zilli, P J

The state of the intercultural communicative competence: An exploration through trajectories in English teachers’ discourse (Journal)

2018, (ERIC, Scopus).

(BibTeX | Tags: ERIC, Journal, Scopus, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

Wiangsima, A; Boonmoh, A

Teachers' perceptions for teaching English in the near future (Journal)

2018, (TCI).

(BibTeX | Tags: Arthit Wiangsima, Atipat Boonmoh, Journal, TCI, อาทิตย์ เวียงสิมา. อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Banjongjit, B; Boonmoh, A

Teacher's perceptions toward promoting intercultural communicative competence in EFL classroom (Journal)

2018, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Boontharila Banjongjit, Journal, TCI, บุณฑริกา บรรจงจิตร์, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

Kaewwichian, D; Jaturapitakkul, N

Self-perception of English proficiency of Thai lower secondary EFL teachers (Journal)

2018, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Donlaya Kaewwichian, Journal, Natjiree Jaturapitakkul, TCI, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดลยา แก้ววิเชียร)

Vungthong, S

Review of the book Text and image: A critical introduction to the visual/verbal divide, by John A. Bateman (Journal)

2018, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Sompatu Vungthong, TCI, สมพธู หวังทอง)

Ambele, E; Watson Todd, R

Challenging accepted practices in questionnaire design (Proceeding)

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi RMUTT ICSS 2018: RMUTT International Conference on Social Sciences and Service Industry 2018 "Multidisciplinary Research, Innovation and Sustainability" , Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand, 2018.

(Links | BibTeX | Tags: Eric Ambele, proceeding, Richard Watson Todd)

Watson Todd, R

Ways of being multidisciplinary in research (Proceeding)

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi RMUTT ICSS 2018: RMUTT International Conference on Social Sciences and Service Industry 2018 "Multidisciplinary Research, Innovation and Sustainability", Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand., 2018.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Richard Watson Todd)

P., Pojanapunya.

How do applied linguists and programmers speak psychology? (Proceeding)

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Thanyaburi RMUTT ICSS 2018: RMUTT International Conference on Social Sciences and Service Industry 2018 "Multidisciplinary Research, Innovation and Sustainability", Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand., 2018.

(Links | BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, ปัญจพร พจนปัญญา)

Boonmoh, A

The use of online dictionaries for writing by Thai university students (Proceeding)

Thaksin University ICES 2018: The 1st International Conference on English Studies "Innovation in English Language Teaching and Learning", Krabi, Thailand, 2018.

(BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, proceeding, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

สมรรถพงศ์ ขจรมณี, และ ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความฉลาดทางจริยธรรม ความเป็นพลเมืองโลก และความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี (Proceeding)

มหาวิทยาลัยบูรพา การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 "ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์", ไทย: ชลบุรี, 2018.

(BibTeX | Tags: Piyapong Janmaimool, proceeding, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล)

654 entries « 1 of 14 »