Publication List

Search :

 

941 entries « 17 of 19 »

2009

ชูเดช, สุรพงษ์

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางจิตสังคมของนักเรียนวัยรุ่นที่มีสถานภาพการสูบบุหรี่แตกต่างกัน (Proceeding)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2009.

(BibTeX | Tags: proceeding, Surapong Chudech, สุรพงษ์ ชูเดช)

รัตนวิไลสกุล, ริเรืองรอง

ศึกษาการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าชายเลนและภูมิปัญญาการใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม (Journal)

2009, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Riruengrong Ratanavilaisakul, TCI, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

ประเสริฐ ไชยประสิทธิ์, คมกฤตย์ ชมสุวรรณ และ ศศิธร สุวรรณเทพ

การศึกษาสมรรถนะทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานโซล่าเซลล์กับพลังน้ำขนาดเล็ก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาและหมู่บ้านปิตุคี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (Proceeding)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมทางวิชาการ ม.ขอนแก่น ปี 2552 “การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน”, ขอนแก่น, ไทย, 2009.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

กาญจนการุณ, จุรีพร

คุณธรรม จริยธรรมและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Journal)

2009.

(BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, จุรีพร กาญจนการุณ)

Watson Todd, R; Srimawin, W

Context influences on the reporting of strategy use (Journal)

2009, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Richard Watson Todd, TCI, Wilaksana Srimavin, วิลักษณา ศรีมาวิน)

รัตนวิไลสกุล, ริเรืองรอง

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนกรุงเทพมหานครในการช่วยลดภาวะโลกร้อน (Journal)

2009.

(BibTeX | Tags: Journal, Riruengrong Ratanavilaisakul, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

Pojanapunya, P; Srimavin, W

Using a checklist to raise language awareness : A case study (Journal)

2009, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Punjaporn Pojanapunya, TCI, Wilaksana Srimavin, ปัญจพร พจนปัญญา, วิลักษณา ศรีมาวิน)

Muensorn, A; Tepsuriwong, S

Vocabulary learning strategies by Thai primary school students (Journal)

2009, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Saowaluck Tepsuriwong, TCI)

Weawong, N; Singhasiri, W

Native English speaking teachers’ beliefs about difficulties in teaching English to Thai learners (Journal)

2009, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, Wareesiri Singhasiri, วรีสิริ สิงหศิริ)

ศศิธร สุวรรณเทพ, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และ ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง

ผลการศึกษาเบื้องต้นการจัดการขยะเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชน: กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (Journal)

2009.

(BibTeX | Tags: Journal, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Kanjanakaroon, J

The relationship between KMUTT students’ utilizing community learning resources and moral reasoning (Journal)

2009.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, จุรีพร กาญจนการุณ)

Tuksinvarajarn, A; Watson Todd, R

The E-pet: Enhancing motivation in E-portfolios (Journal)

2009, (ERIC).

(Links | BibTeX | Tags: Ananya Suwanganit, ERIC, Journal, Richard Watson Todd, Tuksinvarajarn, ทักษิณวราจาร, อนัญญา สุวรรณกนิษฐ์)

Watson Todd, R; Pojanapunya, P

Implicit attitudes towards native and non-native speaker teachers (Journal)

2009, (ISI).

(Links | BibTeX | Tags: ISI, Journal, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, ปัญจพร พจนปัญญา)

Watson Todd, R

Computer-assisted language learning: Its future (Book Chapter)

Teaching English as a Second Language: A New Pedagogy for a New Century, pp. 89-99, PHI Learning, New Delhi, 2009.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Sojisirikul, P

The implementation of Problem-based Learning (PBL) to help improve the writing of IT students: A case study at KMUTT (Journal)

2009.

(BibTeX | Tags: Journal, Phanitphim Sojisirikul, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Tuksinvarajarn, A; Sojisirikul, P

Adding motivation features to Electronic Portfolios : A case study at KMUTT (Proceeding)

TESOL Arabia Conference “Finding your Voice: Critical Issues in ELT”, Dubai, United Arab Emirates, 2009.

(BibTeX | Tags: Ananya Tuksinwarajarn, Phanitphim Sojisirikul, proceeding, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล, อนัญญา ทักษิณวราจาร)

Jaroenkitboworn, K

The polysemy of “chɔ̂ɔp” in Thai: A pragmatically motivated phenomenon (Journal)

2009.

(BibTeX | Tags: Journal, Kandaporn Jaroenkitboworn, กานดาภร เจริญกิตบวร)

ชูเดช, สุรพงษ์

อิทธิพลของปัจจัยระหว่างบุคคล บรรทัดฐานส่วนบุคคล และความเชื่อทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนวัยรุ่น (Journal)

2009.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, TCI, สุรพงษ์ ชูเดช)

Srimavin, W; Wall, U; Hull, J

Training around the World: Taking it to the teachers – Part two: Meeting ‘needs and building on ‘expertise’ (Journal)

2009.

(BibTeX | Tags: Jonathan Hull, Journal, Ursula Wall, Wilaksana Srimavin, วิลักษณา ศรีมาวิน)

Nesi, H; Boonmoh, A

A close look at the use of pocket electronic dictionaries for receptive and productive purposes (Book Chapter)

Fitzpatrick, T; Barfield, A (Ed.): Lexical Processing in Second Language Learners, pp. 67-81, Multilingual Matters, United Kingdom, 2009.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Book, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

2008

Jimarkon, P; Aclan, E

What do you mean engineering students can’t debate? (Proceeding)

ICOHSE08: The International Conference on the Roles of the Humanities and Social Sciences in Engineering 2008 “Globalizing the Engineering Profession”, Kuala Lumpur, Malaysia, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Pattamawan Jimarkon, proceeding, ปัทมวรรณ จิมากร)

Pojanapunya, P; Wongkalasin, K

Implementing English and tourism service training programme for homestay staff (Proceeding)

ESEA ESEA: The 13th English in South-East Asia Conference: English and Literatures-in-English in a Globalised World, Singapore, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Punjaporn Pojanapunya, ปัญจพร พจนปัญญา)

Maneekhao, K; Tepsuriwong, S

A case study of CALL integration into English courses (Proceeding)

ESEA ESEA2008: The 13th English in South-East Asia Conference: English and Literatures-in-English in a Globalised World, Singapore, 2008.

(BibTeX | Tags: Kasamaporn Maneekhao, proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Tepsuriwong, S; Srisunakrua, T

Degrees of learner-centredness in Thai tertiary English courses (Proceeding)

ESEA ESEA2008: the 13th English in South-East Asia Conference: English and Literatures-in-English in a Globalised World, Singapore, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Saowaluck Tepsuriwong, Thanaporn Srisunakrua, ธนภรณ์ ศรีสุนาครัว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

Chontanawat, J

Causality between electricity consumption and GDP in Asia developing countries (Proceeding)

The 2nd IAEE Asian Conference on ‘Energy Security and Economic Development under Environmental Constraints in the Asia/Pacific Region’, Perth, Western, Australia, 2008.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, proceeding, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

Singhasiri, W; C., Kongchan.

Teachers’ personality styles, objectives and material design (Proceeding)

The 16th Annual Korea TESOL International Conference: Responding to a Changing World, Seoul, Korea, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Chada Kongchan, proceeding, Wareesiri Singhasiri, ชฎา กองจันทร์, วรีสิริ สิงหศิริ)

C., Kongchan.; Singhasiri, W

Teachers’ anxiety about using L2 in EFL classrooms (Proceeding)

The 16th Annual Korea TESOL International Conference: Responding to a Changing World, Seoul, Korea, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Chada Kongchan, proceeding, Wareesiri Singhasiri, ชฎา กองจันทร์, วรีสิริ สิงหศิริ)

Wiriyakarun, P

Strategy training for promoting leaner autonomy: A case study (Proceeding)

The 16th Annual Korea TESOL International Conference: Responding to a Changing World, Seoul, Korea, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Pamararat Wiriyakarun, proceeding, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์)

ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง, ศศิธร สุวรรณเทพ และ สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเพื่อการวางแผนผลิตไฟฟ้าแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (Proceeding)

การประชุมวิชาการงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2551, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

กาญจนการุณ, จุรีพร

การศึกษากำลังขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

กาญจนการุณ, จุรีพร

การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำ เขตบางขุนเทียน (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

มะลิพันธ์, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล และ สุธานี

การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวลัวะบ้านป่ากำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Riruengrong Ratanavilaisakul, TCI, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

อดิศัย เรืองจิรชูพร สุวิทย์ เตีย, ศศิธร สุวรรณเทพ สุเมธ ท่านเจริญ และ เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร

การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไม้ในครัวเรือนชนบท กรณีศึกษาของหมู่บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า จังหวัดน่าน (Proceeding)

มหาวิทยาลัยนเรศวร นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 “การบริหารนวัตกรรม”, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Worawongpongsa, W; Assavarak, P

Peace making: Religions diversity in the midst of peace: Case study in Samudsongkram Province (Proceeding)

XII World Congress of Rural Sociology: Envision Prosperous Rural Futures in a Globalizing, Goyang, Korea, 2008.

(BibTeX | Tags: Passanan Assavarak, proceeding, Wanpen Worawongpongsa, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา)

กาญจนการุณ, จุรีพร

วิถีชีวิตชุมชนที่เปลี่ยนไปของเกษตกรชาวสวนส้มบางมด (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

Watson Todd, R; Tepsuriwong, S

Mobile mazes: Investigating a mobile phone game for language learning (Journal)

2008, (Scopus, Q3).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Q3, Richard Watson Todd, Saowaluck Tepsuriwong, Scopus, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

อัศวรักษ์, ภาสนันทน์

ความรุนแรงในครอบครัว: ต้นตอแห่งปัญหาและทางแก้ไข (Journal)

2008.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Passanan Assavarak, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Chontanawat, J

Causality between petroleum consumption and economic growth in OECD and non-OECD countries : A panel cointegration approach (Proceeding)

IAEE ’08: The 31st IAEE International Conference Bridging Energy Supply and Demand: Logistics, Competition and Environment , Istanbul, Turkey, 2008.

(BibTeX | Tags: Jaruwan Chontanawat, proceeding, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

ชญาพรรณ พิทักษ์พิทยา ทศพร ทองเที่ยง, ศศิธร สุวรรณเทพ ปิยทัศน์ ทองไตรภพ และ สมศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ

การศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของสตรอเบอรี่ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (Proceeding)

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, พิษณุโลก, ไทย, 2008.

(BibTeX | Tags: proceeding, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

กาญจนการุณ, จุรีพร

แนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้ชุมชนในวิชาการศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Journal)

2008, (TCI).

(BibTeX | Tags: Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

รัตนวิไลสกุล, ริเรืองรอง

ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันทางสังคมในปัจจุบัน (Journal)

2008.

(BibTeX | Tags: Journal, Riruengrong Ratanavilaisakul, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

Watson Todd, R

The memetics of EFL methodologies (Magazine)

2008.

(BibTeX | Tags: magazine, Richard Watson Todd)

Intratat, C

Observation and interpretation of culture in English advertising (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Charatdao Intratat, Journal, TCI, จรัสดาว อินทรทัศน์)

Sojisirikul, P; Intratat, C

Initial step to autonomous learning: A case study from the self-evaluation of KMUTT students (Journal)

2008.

(Links | BibTeX | Tags: Charatdao Intratat, Journal, Phanitphim Sojisirikul, TCI, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

กาญจนการุณ, จุรีพร

สวนส้มบางมด แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนเกษตรกรชาวสวนส้มบางมด (Journal)

2008, (ACI, TCI).

(BibTeX | Tags: ACI, Journal, Jureeporn Kanjanakaroon, TCI, จุรีพร กาญจนการุณ)

Kongchan, C

Management of change in a Self-Access Learning Centre (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Chada Kongchan, Journal, TCI, ชฎา กองจันทร์)

รัตนวิไลสกุล, ริเรืองรอง

วิถีการปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (Journal)

2008.

(BibTeX | Tags: Journal, Riruengrong Ratanavilaisakul, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล)

Sojisirikul, P

Student attitudes towards the target language as a means of communication (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Phanitphim Sojisirikul, TCI, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Teerakornvisatpugdee, N; Srimavin, W

Questioning techniques and student participation (Journal)

2008.

(Links | BibTeX | Tags: Journal, Nuttawarin Teerakornvisatpugdee, TCI, Wilaksana Srimavin, วิลักษณา ศรีมาวิน)

Chanateepakul, J; Srimavin, W

Teachers’ attitudes towards doing research (Journal)

2008, (TCI).

(Links | BibTeX | Tags: Jethiya Chanateepakul, Journal, TCI, Wilaksana Srimavin, วิลักษณา ศรีมาวิน, เจติยา ชนธีร์ภากุล)

941 entries « 17 of 19 »