Publication List

Search :

 

Show all

60 entries « 1 of 2 »

2021

จุลนี เทียนไทย ภัทรพรรณ ทำดี, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา และฐิตินันทน์ ผิวนิล

การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย (Book)

โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, นนทบุรี, 2021.

(BibTeX | Tags: Book, Passanan Assavarak, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์)

Watson Todd, R; Towns, S

Case study 1, Thailand: “For the world to see and learn” - Motivating learners through purposeful writing (Book)

Springer, Singapore, 2021.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd, Stuart Towns)

2020

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ พิมพ์ภัทร ชุมแก้ว, พีระ ผิวนิ่ม รัชนี เดอร์ซิงห์ และ สะเกษษ์ พุทธพิทักษ์

การใช้ภาษาในแวดวงสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์: บทบาทและหน้าที่ของภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ (Book)

สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ, 2020.

(BibTeX | Tags: Book, Rachanee Dersingh, รัชนี เดอร์ซิงห์)

Pansa, D; Sojisirikul, P

Improvement of students’ speaking abilities through teacher feedback on VoiceThread (Book Chapter)

Eng, T K; Mei, L L; Jaroonkhongdach, W (Ed.): ICT Use in ELT: Some Examples from South East Asia, Chapter 4, pp. 43-61, USM Press, Malaysia, 2020.

(BibTeX | Tags: Book, Phanitphim Sojisirikul, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Maneewong, K; Sojisirikul, P

Students’ reflection levels in posted video recording on Facebook (Book Chapter)

Eng, T K; Mei, L L; Jaroonkhongdach, W (Ed.): ICT Use in ELT: Some Examples from South East Asia, Chapter 8, pp. 115-135, USM Press, Malaysia, 2020.

(BibTeX | Tags: Book, Phanitphim Sojisirikul, พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล)

Darasawang, P; Wiriyakarun, P; Sangsri, P; Mahjoor, H; Breton, R V; Wongpornprateep, P; Kaewkascholkul, N; Thanasitrittisorn, P; Ou, S; Chanuntika, N

การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในบริบทของประเทศไทย: จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ (Thai: Reflections on fostering autonomy in A Thai context: From theory to practice) (Book Chapter)

Ludwig, C; Tassinari, M G; Mynard, J (Ed.): Navigating Foreign Language Learner Autonomy, Chapter 12, pp. 455-478, Candlin & Mynard, Hong Kong, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pamararat Wiriyakarun, Pornapit Darasawang, Punyapa Saengsri, ปุณยภา แสงศรี, พรนภิส ดาราสว่าง, ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์)

Watson Todd, R

The influence of SoLA research (Book Chapter)

Lucktong, A; Pojanapunya, P (Ed.): 20 years of SoLA Celebrating our past, inspiring our future, pp. 259-276, Sintavee Printing, Nonthaburi, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Tepsuriwong, S

Two decades of changes: SoLA’s Curriculum transformation from task-based to micro credential modules (Book Chapter)

Lucktong, A; Pojanapunya, P (Ed.): 20 years of SoLA Celebrating our past, inspiring our future , pp. 71-106, Sintavee Printing, Nonthaburi, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Saowaluck Tepsuriwong, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดวงใจชนก พรรษา

TETET แบบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย: แบบทดสอบน้องใหม่ ความภูมิใจของคณะศิลปศาสตร์ มจธ. (Book Chapter)

กษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , pp. 133-150, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Duangjaichanok Pansa, Natjiree Jaturapitakkul, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดวงใจชนก พรรษา)

พจนปัญญา, ปัญจพร

เว็บไซต์และโปรแกรมเพื่อการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, และปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 293-326, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Punjaporn Pojanapunya, ปัญจพร พจนปัญญา)

เกยูรวงศ์, สนธิดา

งานบริการวิชาการของสายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 340-364, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

จิระกาล, บุศรินทร์

KMUTT SALC 3 ทศวรรษแห่งการเรียนรู้ (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 107-132, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Busarin Jirakarn, บุศรินทร์ จิระกาล)

ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์

วิจัยเพื่อสังคม วัฒนธรรม และความยั่งยืน (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 277-292, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Jaruwan Chontanawat, Piyapong Janmaimool, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์, ปิยะพงษ์ จันทร์ใหม่มูล)

ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ศิริพันธ์ นันสุนานนท์

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 327-339, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Passanan Assavarak, Siriphan Nunsunanon, ภาสนันทน์ อัศวรักษ์, ศิริพันธ์ นันสุนานนท์)

วิโรจน์กูลทอง, ทรงเกียรติ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านกิจกรรมการเขียนข้อเสนอโครงการจิตอาสา (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 190-207, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Songkiat Wirotkunthong, ทรงเกียรติ วิโรจน์กูลทอง)

อยู่สุข, เรวัติ

ถอดรหัสรายวิชามหัศจรรย์แห่งความคิด (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 208-221, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Rawat Yoosuk, เรวัติ อยู่สุข)

ธรรมร่มดี, สุรพล

จาก OBE ถึง Minerva มาทบทวนการปฏิรูปการเรียนรู้กันเถิด (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 151-167, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Surapon Tharnromdee, สุรพล ธรรมร่มดี)

ธรรมร่มดี, สุรพล

การพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปของ มจธ. ด้วย Micro-credential (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 222-258, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Surapon Tharnromdee, สุรพล ธรรมร่มดี)

กองจันทร์, ชฎา

กิจกรรมกลุ่มสนใจพิเศษ: กิจกรรมอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ (Special Interest Group: Online newspaper Club) (Book Chapter)

อักษราภัค หลักทอง, ปัญจพร พจนปัญญา (Ed.): 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, pp. 171-189, สินทวีการพิมพ์, นนทบุรี, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Chada Kongchan, ชฎา กองจันทร์)

Tian, W

Way in, way off and way back to SoLA: A transformational experience (Book Chapter)

Lucktong, A; Pojanapunya, P (Ed.): 20 years of SoLA Celebrating our past, inspiring our future, pp. 5-20, Sintavee Printing, Nonthaburi, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Wenwen Tian)

Rangsarittikun, R

SoLA: School of luscious art of flavors (Book Chapter)

Lucktong, A; Pojanapunya, P (Ed.): 20 years of SoLA Celebrating our past, inspiring our future, pp. 5-20, Sintavee Printing, Nonthaburi, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Ronnakrit Rangsarittikun, รณกฤต รังสฤษติกุล)

Watson Todd, R; Darasawang, P

English language teacher education in Thailand: A mix of global and local (Book Chapter)

Sui, A B M (Ed.): English Language Teaching and Teacher Education in East Asia: Global Challenges and Local Responses, Chapter 10, pp. 195-215, Cambridge University Press, Cambridge, 2020.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)

2019

Wilang, J D

Virtual reality for active English learning in the university context (Book Chapter)

et al., Hamada R (Ed.): Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, 18 , pp. 293-301, Springer, Singapore, 2019, (Wilang, J.D. (2019). Virtual reality for active English learning in the university context. In Hamada R. et al. (Eds), Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning (pp 293-301). Translational Systems Sciences, Vol 18. Singapore: Springer.).

(BibTeX | Tags: Book, Jeffrey Dawala Wilang)

Richard Watson Todd เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์, Stuart Towns ปัญจพร พจนปัญญา วรรณภา ตระกูลเกษมสุข ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ดวงใจชนก พรรษา ผ่องเพชร พงษ์ศาสตร์ ขนิษฐา พิบูลย์คณารักษ์ และ นวิยา จันจุฬา

สุดยอดกิจกรรมวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ (Book)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ไทย, 2019, (ทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม).

(BibTeX | Tags: Book, Duangjaichanok Pansa, Natjiree Jaturapitakkul, Nawiya Chanchula, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, Saowaluck Tepsuriwong, Stuart Towns, Wannapa Trakulkasemsuk, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดวงใจชนก พรรษา, นวิยา จันจุฬา, ปัญจพร พจนปัญญา, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

2018

กษมาภรณ์ มณีขาว, และ เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์

"นกยูง" มละบริผู้พากเพียร (Book)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2018.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, Saowaluck Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

2016

Watson Todd, R

Discourse topics (Book)

John Benjamins, Amsterdam, 2016.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2015

Watson Todd, R; Darasawang, P; Reinders, H

Innovation in language teaching: Lessons learned (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 160-168, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)

Watson Todd, R

National-level educational innovations in Thailand (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 15-28, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Kongchan, C; Darasawang, P

Roles of Self-Access Centres in the success of language learning (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 76-88, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Chada Kongchan, Pornapit Darasawang, ชฎา กองจันทร์, พรนภิส ดาราสว่าง)

Darasawang, P

Materials design for TBLT in Thailand: Balancing process and content (Book Chapter)

Thomas, M; Reinders, H (Ed.): Contemporary Task-Based Language Teaching in Asia (Part 5: Materials and curriculum design), pp. 279-290, Bloomsbury Publishing Plc, United Kingdom, 2015.

(BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, พรนภิส ดาราสว่าง)

Singhjasiri, W; Thepsiri, K

Teachers' beliefs about task-based language teaching for science and engineering Students (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 89-108, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Kitcha Thepsiri, Wareesiri Singhasiri, กิจจา เทพศิริ, วรีสิริ สิงหศิริ)

Keyuravong, S

The implementation of an online collaborative project: Lessons learned from failure (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in English Language Teaching in Thailand, pp. 63-74, Pelgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2014

Watson Todd, R; Shih, CM.

Assessing English in Southeast Asia (Book Chapter)

In Anthony John Kunnan (Ed.), The Companion to Language Assessment, pp. 1-9, John Wiley & Sons. Inc., New York, 2014.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2013

Jimarkon, P; Watson Todd, R

Red or yellow, peace or war: Agonism and antagonism in online discussion during the 2010 political unrest in Thailand (Book Chapter)

In A. De Rycker & Z. Mohd Don (Eds.), Discourse and Crisis: Critical Perspectives, pp. 301-322, John Benjamins, Amsterdam, 2013.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pattamawan Jimarkon, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)

Louw, S; Watson Todd, R; Jimarkon, P

When things go wrong: Feedback on teaching practice in TESOL (Book Chapter)

In S. Ben Said & L.J. Zhang (Eds.), Language Teachers and Teaching: Global Perspectives, Local Initiatives, pp. 185-200, Routledge, London, 2013.

(BibTeX | Tags: Book, Pattamawan Jimarko, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)

Darasawang, P; Chamot, A U; Cooker, L

The story of a self-access centre: Reflections on challenges and success (Book Chapter)

Barfield, A; Alvarado, N D (Ed.): Autonomy in Language Learning: Stories of Practices, Chapter 8, pp. 87-96, IATEFL Learner Autonomy SIG, United Kingdom, 2013.

(BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, พรนภิส ดาราสว่าง)

Vungthong, S

Total aliens or humans just like us? Ambivalent images of foreigners in hybrid short stories in sightseeing (Book Chapter)

Goss, B M; Chavez, C (Ed.): Identity: Beyond Tradition and McWorld Neoliberalism, Chapter 3, pp. 47-62, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013.

(BibTeX | Tags: Book, Sompatu Vungthong, สมพธู หวังทอง)

2012

Watson Todd, R

Creating humor in Gary Larson's far side cartoons using interpersonal and textual metafunctions (Book Chapter)

(Ed.), In Bramlett F (Ed.): Linguistics and the Study of Comics, pp. 37-58, Palgrave Macmillan, New York, 2012.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Darasawang, P; Watson Todd, R

The effect of policy on English language teaching at secondary schools in Thailand (Book Chapter)

Low, E -L; Hashim, A (Ed.): English in Southeast Asia: Features, Policy and Language in Use, (xiv), pp. 207-220, John Benjamins, Amsterdam, 2012.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)

Reinders, H; Darasawang, P

Diversity in learner support (Book Chapter)

Stockwell, G (Ed.): Computer-Assisted Language Learners, pp. 49-70, CUP, Cambridge, 2012.

(BibTeX | Tags: Book, Hayo Reinders, Pornapit Darasawang)

Trakulkasemsuk, W

Thai English (Book Chapter)

Low, E -L; Hashim, A (Ed.): English in Southeast Asia: Features, Policy and Language in Use, (xiv), pp. 101-111, John Benjamins, Amsterdam, 2012.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

2011

Chontanawat, J

Modeling the causal relationship between energy consumption and economic growth in Asia (Book Chapter)

Tingsabadh, Charit (Ed.): Fostering Economic Growth through Low Carbon Initiatives in Thailand, pp. 3-18, Chula Global Network, Bangkok, 2011.

(BibTeX | Tags: Book, Jaruwan Chontanawat, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

2010

ศศิธร สุวรรณเทพ,

ประสบการณ์งานวิจัยนโยบายกับศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 167-175, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Watson Todd, R

English language teaching innovating and reform in Thailand (Book)

กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Collection, Richard Watson Todd)

นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์ วิลักษณา ศรีมาวิน, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และ วรีสิริ สิงหศิริ

สามทศวรรษของภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน มจธ. (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 25-53, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Nuantip Tantisawetrat, Saowaluck Tepsuriwong, Wareesiri Singhasiri, Wilaksana Srimavin, นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์, วรีสิริ สิงหศิริ, วิลักษณา ศรีมาวิน, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

สุรพงษ์ ชูเดช,

จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 3: มจธ.กับงานบริการวิชาการ: โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริชุมชนและสังคม, pp. 81-98, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, สุรพงษ์ ชูเดช)

สุวลี ชินกำธรวงศ์ พรนภิส ดาราสว่าง, ชฎา กองจันทร์ วิชัย กฤตประโยชน์ และ นิชาพร ยอดมณี

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 3-23, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Chada Kongchan, Nichaporn Yodmanee, Pornapit Darasawang, Suvalee Chinkumtornwong, Wichai Kritprayoch, ชฎา กองจันทร์, นิชาพร ยอดมณี, พรนภิส ดาราสว่าง, วิชัย กฤตประโยชน์, สุวลี ชินกำธรวงศ์)

Keyuravong, S

Insights from Thailand (Book Chapter)

Learning Through English: Policies, Challenges and prospects, Insights from East Asia, pp. 69-95, British Council East Asia, Malaysia, 2010.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2009

Watson Todd, R

Computer-assisted language learning: Its future (Book Chapter)

Teaching English as a Second Language: A New Pedagogy for a New Century, pp. 89-99, PHI Learning, New Delhi, 2009.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Nesi, H; Boonmoh, A

A close look at the use of pocket electronic dictionaries for receptive and productive purposes (Book Chapter)

Fitzpatrick, T; Barfield, A (Ed.): Lexical Processing in Second Language Learners, pp. 67-81, Multilingual Matters, United Kingdom, 2009.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Book, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

60 entries « 1 of 2 »