Publication List

Search :

 

Show all

2020

เดอร์ซิงห์, รัชนี

การใช้ภาษาในแวดวงสำคัญของประเทศฟิลิปปินส์: บทบาทและหน้าที่ของภาษาฟิลิปิโนและภาษาอังกฤษ (Book Chapter)

สถานการณ์ภาษาในประเทศฟิลิปปินส์: ความสูงเด่นของภาษาอังกฤษและการยกระดับภาษาประจาชาติ, Chapter 5, pp. 120-145, สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ, 2020.

(BibTeX | Tags: Book, Rachanee Dersingh, รัชนี เดอร์ซิงห์)

2019

Wilang, J D

Virtual reality for active English learning in the university context (Book Chapter)

et al., Hamada R (Ed.): Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning, 18 , pp. 293-301, Springer, Singapore, 2019, (Wilang, J.D. (2019). Virtual reality for active English learning in the university context. In Hamada R. et al. (Eds), Neo-Simulation and Gaming Toward Active Learning (pp 293-301). Translational Systems Sciences, Vol 18. Singapore: Springer.).

(BibTeX | Tags: Book, Jeffrey Dawala Wilang)

Richard Todd เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์, Stuart Towns ปัญจพร พจนปัญญา วรรณภา ตระกูลเกษมสุข ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล ดวงใจชนก พรรษา ผ่องเพชร พงษ์ศาสตร์ ขนิษฐา พิบูลย์คณารักษ์ และ นวิยา จันจุฬา

กิจกรรมวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ (Book)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, ไทย, 2019, (ทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม).

(BibTeX | Tags: Book, Duangjaichanok Pansa, Natjiree Jaturapitakkul, Nawiya Chanchula, Punjaporn Pojanapunya, Richard Watson Todd, Saowaluck Tepsuriwong, Stuart Towns, Wannapa Trakulkasemsuk, ณัตจิรี จาตุรพิทักษ์กุล, ดวงใจชนก พรรษา, นวิยา จันจุฬา, ปัญจพร พจนปัญญา, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

2018

กษมาภรณ์ มณีขาว, และ เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์

"นกยูง" มละบริผู้พากเพียร (Book)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2018.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, Saowaluck Tepsuriwong, กษมาภรณ์ มณีขาว, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

2016

Watson Todd, R

Discourse topics (Book)

John Benjamins, Amsterdam, 2016.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2015

Watson Todd, R; Darasawang, P; Reinders, H

Innovation in language teaching: Lessons learned (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 160-168, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)

Watson Todd, R

National-level educational innovations in Thailand (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 15-28, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Kongchan, C; Darasawang, P

Roles of Self-Access Centres in the success of language learning (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 76-88, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Chada Kongchan, Pornapit Darasawang, ชฎา กองจันทร์, พรนภิส ดาราสว่าง)

Darasawang, P

Materials design for TBLT in Thailand: Balancing process and content (Book Chapter)

Thomas, M; Reinders, H (Ed.): Contemporary Task-Based Language Teaching in Asia (Part 5: Materials and curriculum design), pp. 279-290, Bloomsbury Publishing Plc, United Kingdom, 2015.

(BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, พรนภิส ดาราสว่าง)

Singhjasiri, W; Thepsiri, K

Teachers' beliefs about task-based language teaching for science and engineering Students (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in Language Teaching and Learning: The Case of Thailand, pp. 89-108, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Kitcha Thepsiri, Wareesiri Singhasiri, กิจจา เทพศิริ, วรีสิริ สิงหศิริ)

Keyuravong, S

The implementation of an online collaborative project: Lessons learned from failure (Book Chapter)

Darasawang, P; Reinders, H (Ed.): Innovation in English Language Teaching in Thailand, pp. 63-74, Pelgrave Macmillan, Basingstoke, 2015.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2014

Watson Todd, R; Shih, CM.

Assessing English in Southeast Asia (Book Chapter)

In Anthony John Kunnan (Ed.), The Companion to Language Assessment, pp. 1-9, John Wiley & Sons. Inc., New York, 2014.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2013

Jimarkon, P; Watson Todd, R

Red or yellow, peace or war: Agonism and antagonism in online discussion during the 2010 political unrest in Thailand (Book Chapter)

In A. De Rycker & Z. Mohd Don (Eds.), Discourse and Crisis: Critical Perspectives, pp. 301-322, John Benjamins, Amsterdam, 2013.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pattamawan Jimarkon, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)

Louw, S; Watson Todd, R; Jimarkon, P

When things go wrong: Feedback on teaching practice in TESOL (Book Chapter)

In S. Ben Said & L.J. Zhang (Eds.), Language Teachers and Teaching: Global Perspectives, Local Initiatives, pp. 185-200, Routledge, London, 2013.

(BibTeX | Tags: Book, Pattamawan Jimarko, Richard Watson Todd, ปัทมวรรณ จิมากร)

Darasawang, P; Chamot, A U; Cooker, L

The story of a self-access centre: Reflections on challenges and success (Book Chapter)

Barfield, A; Alvarado, N D (Ed.): Autonomy in Language Learning: Stories of Practices, Chapter 8, pp. 87-96, IATEFL Learner Autonomy SIG, United Kingdom, 2013.

(BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, พรนภิส ดาราสว่าง)

Vungthong, S

Total aliens or humans just like us? Ambivalent images of foreigners in hybrid short stories in sightseeing (Book Chapter)

Goss, B M; Chavez, C (Ed.): Identity: Beyond Tradition and McWorld Neoliberalism, Chapter 3, pp. 47-62, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013.

(BibTeX | Tags: Book, Sompatu Vungthong, สมพธู หวังทอง)

2012

Watson Todd, R

Creating humor in Gary Larson's far side cartoons using interpersonal and textual metafunctions (Book Chapter)

(Ed.), In Bramlett F (Ed.): Linguistics and the Study of Comics, pp. 37-58, Palgrave Macmillan, New York, 2012.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Darasawang, P; Watson Todd, R

The effect of policy on English language teaching at secondary schools in Thailand (Book Chapter)

Low, E -L; Hashim, A (Ed.): English in Southeast Asia: Features, Policy and Language in Use, (xiv), pp. 207-220, John Benjamins, Amsterdam, 2012.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Richard Watson Todd, พรนภิส ดาราสว่าง)

Reinders, H; Darasawang, P

Diversity in learner support (Book Chapter)

Stockwell, G (Ed.): Computer-Assisted Language Learners, pp. 49-70, CUP, Cambridge, 2012.

(BibTeX | Tags: Book, Hayo Reinders, Pornapit Darasawang)

Trakulkasemsuk, W

Thai English (Book Chapter)

Low, E -L; Hashim, A (Ed.): English in Southeast Asia: Features, Policy and Language in Use, (xiv), pp. 101-111, John Benjamins, Amsterdam, 2012.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Wannapa Trakulkasemsuk, วรรณภา ตระกูลเกษมสุข)

2011

Chontanawat, J

Modeling the causal relationship between energy consumption and economic growth in Asia (Book Chapter)

Tingsabadh, Charit (Ed.): Fostering Economic Growth through Low Carbon Initiatives in Thailand, pp. 3-18, Chula Global Network, Bangkok, 2011.

(BibTeX | Tags: Book, Jaruwan Chontanawat, จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์)

2010

ศศิธร สุวรรณเทพ,

ประสบการณ์งานวิจัยนโยบายกับศูนย์นวัตกรรมนโยบาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 167-175, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Sasitorn Suwannathep, ศศิธร สุวรรณเทพ)

Watson Todd, R

English language teaching innovating and reform in Thailand (Book)

กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Collection, Richard Watson Todd)

นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์ วิลักษณา ศรีมาวิน, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์ และ วรีสิริ สิงหศิริ

สามทศวรรษของภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน มจธ. (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 25-53, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Nuantip Tantisawetrat, Saowaluck Tepsuriwong, Wareesiri Singhasiri, Wilaksana Srimavin, นวลทิพย์ ตันติเศวตรัตน์, วรีสิริ สิงหศิริ, วิลักษณา ศรีมาวิน, เสาวลักษณ์ เทพสุริวงศ์)

สุรพงษ์ ชูเดช,

จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 3: มจธ.กับงานบริการวิชาการ: โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริชุมชนและสังคม, pp. 81-98, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, สุรพงษ์ ชูเดช)

สุวลี ชินกำธรวงศ์ พรนภิส ดาราสว่าง, ชฎา กองจันทร์ วิชัย กฤตประโยชน์ และ นิชาพร ยอดมณี

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง (Book Chapter)

50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 6: มจธ.กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ เล่ม 2, pp. 3-23, กรุงเทพฯ, 2010.

(BibTeX | Tags: Book, Chada Kongchan, Nichaporn Yodmanee, Pornapit Darasawang, Suvalee Chinkumtornwong, Wichai Kritprayoch, ชฎา กองจันทร์, นิชาพร ยอดมณี, พรนภิส ดาราสว่าง, วิชัย กฤตประโยชน์, สุวลี ชินกำธรวงศ์)

Keyuravong, S

Insights from Thailand (Book Chapter)

Learning Through English: Policies, Challenges and prospects, Insights from East Asia, pp. 69-95, British Council East Asia, Malaysia, 2010.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Sonthida Keyuravong, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2009

Watson Todd, R

Computer-assisted language learning: Its future (Book Chapter)

Teaching English as a Second Language: A New Pedagogy for a New Century, pp. 89-99, PHI Learning, New Delhi, 2009.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Nesi, H; Boonmoh, A

A close look at the use of pocket electronic dictionaries for receptive and productive purposes (Book Chapter)

Fitzpatrick, T; Barfield, A (Ed.): Lexical Processing in Second Language Learners, pp. 67-81, Multilingual Matters, United Kingdom, 2009.

(Links | BibTeX | Tags: Atipat Boonmoh, Book, อธิปัตย์ บุญเหมาะ)

2008

Watson Todd, R; Keyuravong, S; Sutthidara, K

High hopes for self-access learning at two secondary schools in Thailand (Book Chapter)

Hayes, D; Sharkey, J (Ed.): Revitalizing a Curriculum for School-Age Learners, pp. 31-52, TESOL, Alexandria, VA, 2008.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Kullakan Sutthidara, Richard Watson Todd, Sonthida Keyuravong, กุลกานต์ สุทธิดารา, สนธิดา เกยูรวงศ์)

2007

Watson Todd, R

Much ado about English (Book)

American edition, Nicholas Brealey, New York, 2007.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

Darasawang, P; Singhasiri, W; Keyurawong, S

Developing student support in Self-access Centres (Book Chapter)

Brown, S; Barfield, A (Ed.): Reconstructing Autonomy in Language Education: Inquiry and Innovation, pp. 167-179, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2007.

(Links | BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, Sonthida Keyuravong, Wareesiri Singhasiri, พรนภิส ดาราสว่าง, วรีสิริ สิงหศิริ, สนธิดา เกยูรวงศ์)

Darasawang, P

English language teaching and education in Thailand: A decade of change (Book Chapter)

Prescott, D (Ed.): English in Southeast Asia: Varieties, Literacies and Literatures, pp. 187-204, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2007.

(BibTeX | Tags: Book, Pornapit Darasawang, พรนภิส ดาราสว่าง)

2004

Watson Todd, R

Trainer journals, reflection and development (Book Chapter)

Hayes, D (Ed.): Trainer Development: Principles and Practice from Language Teacher Training, Language Australia, Melbourne, 2004.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2003

Watson Todd, R

Studying the beliefs of novice teachers and teacher trainers (Book Chapter)

Hadley, G (Ed.): Action research in Action, RELC, Singapore, 2003.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2001

Watson Todd, R; Maneekhao, K

Two kinds of becoming: The researcher’s tale and the mentor’s tale (Book Chapter)

Edge, J (Ed.): Action Research, TESOL, Alexandria, VA, 2001.

(BibTeX | Tags: Book, Kasamaporn Maneekhao, Richard Watson Todd, กษมาภรณ์ มณีขาว)

Watson Todd, R

Task-based learning and curriculum innovation (Book)

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 2001.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

2000

Watson Todd, R

Ways of learning English (Book)

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangkok, 2000.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)

1997

Watson Todd, R

Classroom teaching strategies (Book)

Prentice Hall, London, 1997.

(BibTeX | Tags: Book, Richard Watson Todd)