TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

คณะศิลปศาสตร์กำหนดจัดสอบ TETET (ภาคการศึกษาที่ 2/2563) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือทำงานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป

 

วัน เวลา และการสมัครสอบ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564

ผ่านทาง http://sola.kmutt.ac.th/tetet/index.php?q=graduatenormal

โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 11.30 น. (***รับจำนวนจำกัด***)

หมายเหตุ  การจัดสอบอาจมีการเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19

***ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น***

สถานที่ในการสอบ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หรือ ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793

อีเมล:   benjama.nam@kmutt.ac.th

https://th-th.facebook.com/TETET.KMUTT/